Noka poke

Nna ke swere ya ka ntsekana, ebilke ke a tseba gore Ntate Maserumule le yena o swere lehlakore la nama ya Bakone ge loto vegas ke bolela ke italo.
Matlala a Thaba key o mogolo gomme le yena o na le batseneta bao lehono a agelanego le bona ba kago mmakia.
Mokgoatana bjalo ka g eke hlaloite pele, ke Matlala.Gopola gore Matlala ka lebaka la ntwa o twile diripa te pedi.Nna ke Mokgoatana ke Mokone, ke hlagahlagane (tlhantlhagane ebile ke phiri.Linguistically Bokone means northern region or northerly direction, while Bakone refers to people of, or from, the north.Ge bag a Matlala ba etla Duizend Annex mo Jane Furse le mola Bonwatau, ba hweta Phiri ya Bakone e ntha dikoma, e bua tikologong yeo, gomme ka gona go twa modung o tee, ba agelana.Edio dikgagara di wele, di wele makgolela ge e le tlou e kgolelwa ke letswele!Och, att, det, i, på, är, jag, en, som, med, för, inte, har, till, av, om, så, den, men, de, ett, vi, man, var, nu, kan, ska, han, när, sig, du, mig, från, eller, vad, bara, här, då, lite, vara, hon, bra, där, alla, kommer.BoMaserumule, Phokwane, Magale, Lehlagare machine poker casino uriage le ba bangwe ga se magoi a geo, eupa ke bana beo re tswalana ka madi le kgomo.Ya ba lona leo la ga Matlala a lehodu (phiri) le Matlala a Thaba.Mokgoatana o tlile a fenywa ke Bapedi malona ka bo1899 gomme ba mo fa lebone, ba mo amoga bogoi a fiwa maatla a go bua bana ba gagwe.Nna ke duma ge Bakone re ka kgokagana ra ba modu o tee, ra ipopa.A re swaianeng hlogwana ya tie.The largest, and perhaps most dominant group occupied hillsides between what was later to become Pietersburg (Polokwane) and Potgietersrus (Mokopane from which the designation Matlala-a-Thaba (Matlala of the Mountain) was derived.Te dingwe re tla di bolela ge re eya pele.Re biditwe diphiri le boDikgale gammogo le Mampana ge go Ba Matlala ba bakiana bogoi.Ke phiri ya ga Makaola sebata ba re ga e kakole e tea makhura a kgomo tabo yona.Ba Matlala a Thaba ke ba bagolo go rena gomme ka moka re tamile re etwa diriparipa ka lebaka la dintwa.
In spite of their early social contact the label Koni has little to do with the term Nguni.


Sitemap